ข้าราชการครู

>ข้าราชการครู
ข้าราชการครู 2017-11-05T01:51:15+00:00

จำนวนข้าราชการครูทั้งสิ้น 28 คน

  • ครูชาย 9 คน
  • ครูหญิง 19 คน
  • มาช่วยราชการ 1 คน

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิกศ.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

1

นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์

56

32

ผู้บริหาร

โท/ศษ.ม./การบริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

2

นางเสาวคนธ์  วงศ์คีรี

55

31

คศ.3

โท/ศษ.ม/
การบริหารการศึกษา

ตรี/ศษ.บ./ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ภาษาไทย ป.1/1
คณิตศาสตร์ ป.1/1
ยุวกาชาด  ป.1
ลดเวลาเรียน ป.1/1
ชุมนุม ป.1

3

นางสาววรรณิดา  แก้วคำจา

 

24

11 เดือน

ครูผู้ช่วย

 

ตรี/คบ./
ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1/3
คณิตศาสตร์ ป.1/3
ลูกเสือ ป.1
ลดเวลาเรียน ป.1/3
ชุมนุม ป.1

4

นายจักรภพ  สุริยะมงคล

37

11

คศ.2

โท/ศษ.ม/
การบริหารการศึกษา

ดนตรี

ดนตรี ป.1-ป.6
แนะแนว ป.1/1-3
ลูกเสือ ป.1
ลดเวลาเรียน
ชุมนุม

5

นางสายพิน  ปานพรหม

56

32

คศ.3

ตรี/ค.บ./เกษตร

เกษตร

ภาษาไทย ป.2/2
คณิตศาสตร์ ป.2/2
ยุวกาชาด ป.2
ลดเวลาเรียน ป.2/2
ชุมนุม ป.2

6

 

นางสาวนาตยา  ป้องกัน

 

31

2

ครูผู้ช่วย

ตรี/คบ./คณิตศาสตร์

โท/ศษ.ม./
การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย ป.2/1
คณิตศาสตร์ ป.2/1
ยุวกาชาด ป.2
ลดเวลาเรียน ป.2/1
ชุมนุม ป.2

7

นายโสฬส  ทิจจรัตน์

56

33

คศ.3

ตรี/ศษ.บ./สุขศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา ป.1/1-3
พลศึกษา ป.2/1-3
สุขศึกษา ป.1/1-3
สุขศึกษา ป.2/1-3
ลูกเสือ ป.3
ลดเวลาเรียน ป.4
ชุมนุม ป.2

8

นายภูมิ  พนันตา

30

6

คศ.1

ตรี/คบ./ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.1/1-3
ภาษาอังกฤษ ป.2/1-3
ประวัติศาสตร์ ป.2/1-3
ลูกเสือ ป.2
ชุมนุม ป.2

9

นางดวงใจ  ป้อมเสมาพิทักษ์

59

35

คศ.3

ตรี/กศ.บ./ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ภาษาไทย ป.3/1
คณิตศาสตร์ ป.3/1
ลดเวลาเรียน ป.3/1
ลูกเสือ ป.3
ชุมนุม ป.3

10

นางสมศรี  สายหล่อ

57

34

คศ.3

ตรี/ค.บ./ภาษาไทย

โท/กศ.ม./บริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย ป.3/2
คณิตศาสตร์ ป.3/2
ลดเวลาเรียน ป.3/2
ยุวกาชาด ป.3
ชุมนุม ป.3

11

นายมานิต  ชนะเลิศ

52

39

คศ.2

ป.กศ.

กอท./คอมฯ ป.3/1-3
กอท.ป.4/1-3
คอมพิวเตอร์ ป.4/1-3
ลูกเสือ ป.3
ลดเวลาเรียน
ชุมนุม

12

นางอุไร  หล้ากาศ

57

37

คศ.3

ตรี/ค.บ./
คหกรรม

คหกรรม

ภาษาไทย ป.3/3
คณิตศาสตร์ ป.3/3
ยุวกาชาด ป.3
ชุมนุม ป.3

13

นางสาวนิรมล เลิศศรีมงคล

52

29

คศ.3

ตรี/ศศ.บ./จิตวิทยา

จิตวิทยา

คณิตศาสตร์  ป.4/1-3
ลูกเสือ ป.4
ลดเวลาเรียน ป.4/1
ชุมนุม ป.4

14

นางสาวเมธาวดี  วงศ์สุนทร

27

4

คศ.1

ตรี/ศษ.บ./อังกฤษ

โท/ศษ.ม/
การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.3/1-3
ภาษาอังกฤษ ป.4/1-3
ยุวกาชาด  ป.3
ชุมนุม ป.4

 

15

นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน

43

20

คศ.3

ตรี/ค.บ./นาฎศิลป์

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ป.1-6
ยุวกาชาด  ป.4
ลดเวลาเรียน
ชุมนุม ป.4

16

นางศุกฤตา  เกลี้ยกล่อม

57

36

คศ.3

ตรี/ค.บ./ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาไทย ป.4/1-3
ลดเวลาเรียน ป.4/3
ยุวกาชาด ป.4
ชุมนุม ป.4

17

นางอรพินทร์  ใจตรง

 

56

31

คศ.3

ตรี/คบ./ประถมศึกษา

ตรี/ศษ.บ./
การวัดและประเมินผล

ประถมศึกษา

คณิต ป.5/1-3
ลูกเสือ ป.5
ลดเวลาเรียน ป.5/1
ชุมนุม ป.5

18

นางจิตตนันท์   ธรรมบุญ

58

38

คศ.3

ตรี/คบ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ ป.2/1-3
วิทยาศาสตร์ ป.5/1-3
ลูกเสือ ป.5
ลดเวลาเรียน ป.5/2
ชุมนุม ป.5

19

นางจงกลนี  เต็งวิลัย

 

30

 

6 เดือน

ครูผู้ช่วย

ตรี/คบ./
สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

สังคม ป.5/1-3
สังคม ป.6/1-3
ประวัติศาสตร์ ป.5/1-3
ประวัติศาสตร์ ป.6/1-3
ยุวกาชาด ป.5
ชุมนุม ป.5

20

นายปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ

 

30

 

6

คศ.1

ตรี/ศษ.บ./ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.5/1-3
ลูกเสือ ป.5
ลดเวลาเรียน ป.5/3
ชุมนุม ป.5

21

นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง

40

18

คศ.2

ตรี/คบ./อังกฤษ

โท/คม./
การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ป.5/1-3
ยุวกาชาด ป.5
ลดเวลาเรียน ป.5
ชุมนุม ป.5

22

นายนพดล  สายเมืองแก้ว

43

20

คศ.3

ตรี/วท.บ./การฝึกและการจัดการกีฬา

พลศึกษา

พลศึกษา ป.5/1-3
พลศึกษา ป.6/1-3
สุขศึกษา ป.5/1-3
สุขศึกษา ป.6/1-3
ลูกเสือ ป.6 ชุมนุม
ลดเวลาเรียน ป.6

23

นางสาววิไล    กล้าหาญ

26

3

ครูผู้ช่วย

ตรี/ค.บ./คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.6/1-3
ยุวกาชาด  ป.6
ลดเวลาเรียน ป.6/1
ชุมนุม

24

นางเรือนสาย  กมลาพร

57

32

คศ.2

โท/ศษ.ม./ปรัชญา

ปรัชญา

อังกฤษ ป.6/1-3
ยุวกาชาด  ป.6
ลดเวลาเรียน ป.6/2
ชุมนุม

25

นายธนัชชมน์   มาตระออ

31

2

ครูผู้ช่วย

ตรี/คบ./คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

การงานฯ ป.5/1-3
การงานฯ ป.6/1-3
คอมพิวเตอร์ ป.5/1-3
คอมพิวเตอร์ ป.6/1-3
ยุวกาชาด ป.6
ลดเวลาเรียน
ชุมนุม ป.6

26

นางสาววราภรณ์    ไชยวงศ์

33

7

คศ.1

ตรี/ค.บ./ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.6/1-3
ยุวกาชาด  ป.5
ลดเวลาเรียน ป.6/3
ชุมนุม

27

นายนรินทร์ โพธิสมบัติ

40

4

ครูผู้ช่วย

ตรี/ศบ./จิตรกรรมสากล

ศิลปะ

ศิลปะ ป.1-ป.6
ยุวกาชาด  ป.5
ลดเวลาเรียน
ชุมนุม

28

นางสาวศุภรัตน์  อุษุยะ

 

24

 

11 เดือน

ครูผู้ช่วย

ตรี/คบ./
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ ป.4/1-3
วิทยาศาสตร์ ป.6/1-3
ลูกเสือ ป.6
ลดเวลาเรียน ป.6/2
ชุมนุม