ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

>ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 2017-11-05T01:39:26+00:00

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

ผลงาน/รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2560

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ครูได้รับ ปีการศึกษา 2560

 

ที่

รางวัล/เกียรติบัตร

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นางเสาวคนธ์  วงค์คีรี
2. นางนิพภาพร  พนันตา

2

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง

3

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
3. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
4. นายภูมิ  พนันตา
5. นางสาวอัมพิกา  ไหวพริบ
6. นายธนภัค  วรรณรัตน์

4

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
3. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
4. นางสาวอัมพิกา  ไหวพริบ

5

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
2. นางอุไร  หล้ากาศ

6

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นางสาวเมธาวดี  วงศ์สุนทร

7

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นายมานิต  ชนะเลิศ
2. นายธนัชชนม์  มาตระออ

8

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นายมานิต  ชนะเลิศ
2. นายธนัชชนม์  มาตระออ