ข้อมูลนักเรียน

>ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน 2017-11-05T01:31:53+00:00

ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

      จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) จำแนกตามชั้นปี และเพศ นักเรียนชาย 335 คน นักเรียนหญิง 304 คน รวมทั้งสิ้น 639 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ

จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร สูงสุดของโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559