ข้อมูลโรงเรียน

>ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน 2017-11-05T01:12:18+00:00

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

    โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ที่ตั้ง เลขที่ 11 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร 053-234189 โทรสาร 053-233189 ต่อ 25 e-mail kt-anussorn@hotmail.com website http://www.ktanussorn.ac.th โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 15 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลช้างม่อยและพื้นที่ใกล้เคียง   เปิดทำการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ) เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมณฑลพายัพจัดตั้งเพิ่มขึ้นจากที่มี โรงเรียนเดียวคือโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ  โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2468  ณ โรงเรียนประชาบาลท่าศาลาประดิษฐ์ ตำบลท่าศาลา อยู่ด้านใต้วัดสันป่าข่อยเป็นการชั่วคราว ในปีพ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันซึ่งเคยเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่และที่ทำการกองสุขาภิบาลมาก่อน

    ในปี พ.ศ. 2473  คุณหลวงอนุสารสุนทรได้สร้างอาคารเรียน “ตึกคำเที่ยงนฤมิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโรงเรียนถาวรสำหรับสตรีและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่นางคำเที่ยงอนุสารสุนทรผู้เป็นภริยา “ตึกคำเที่ยงนฤมิต” ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2473 โดยอัญเชิญพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายนามอาคารในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีทางราชการได้ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสสรณ์”เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมต้น ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของโรงเรียนหลายระดับ  เช่น เป็นโรงเรียนการเรือนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีสาขาวิทยาลัยครูเชียงใหม่  ในปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์”

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

      สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง, กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไยโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สถานธนานุบาล ธนาคารออมสิน วัดอุปคุต มัสยิด และจวนผู้ว่า อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ใส่ขันดอกอินทขิล ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

     ผู้ปกครองส่วนใหญ่ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง บริการ ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และคมนาคม มีแหล่งการเรียนรู้รอบโรงเรียนมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ วัดวาอาราม มหาวิทยาลัย ตลาดและสถานีตำรวจแม่ปิง เป็นต้น และโรงเรียนมีสถานที่คับแคบ อยู่กลางชุมชุนเมือง สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งมลภาวะด้านเสียง กลิ่นและการจราจรที่หนาแน่น