ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

>ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ